nút hình dòng bếp lớn nút hình Trung Bếp Process nút hình Tầng chân nút hình Ô nhiễm chéo nút hình Công cộng và tư nhân
nút hình nhiều cân nhắc nút hình làm sạch so với lần đầu tiên

Làm sạch chính

nút hình bếp quá khổ và

bếp trung tâm nhỏ

nút hình Năng suất làm lợi nhuận không bằng nhau

 

 

 

cửa hàng đồ uống quy mô nhà bếp Trung

Kế hoạch Trung Kitchen – làm mát buồng và đóng gói phòng

trung tâm y tế kế hoạch bếp Soup