xây dựng hình ảnh  xây dựng hình ảnh  những thành tựu xây dựng  những thành tựu xây dựng  Chia sẻ video  Chia sẻ video  trả lại  trả lại
  túp lều Pre-xây dựng  DSC09567
  túp lều Pre-xây dựng  _
 2015/10/09 14.34.38 (1)  2015/10/09 14.35.55-1 (1)
 _  _
 P1020434 (1)  P1020436 (1)
 _  _
 P1020437 (4)  (3)
 _  _
 P1020444 (2)  P1020442 (1)
 _  _
 P1020475  P1020477
 _  _
 P1020449  (51)
 _  _
 P1020560  P1020543
 _  _
 P1020575  P1020586
 _  _
 P1020509  P1020611
 _  _
 (11)  (23)
 _  _
 (28)  tường
 _  _
 IMG_2795  IMAG3382
 _  _
 1)  IMG_3565 (1)
 _  _
 IMG_3606  (20)