xây dựng hình ảnh  xây dựng hình ảnh  những thành tựu xây dựng  những thành tựu xây dựng  Chia sẻ video  Chia sẻ video  trả lại  trả lại

NHỮNG THÀNH TỰU XÂY DỰNG

 2 (8)  3 (5)
 _  _
 IMAG1527  1 (15)
 _ _
 IMG_3623 (1)  (1)
 _  _
OLYMPUS DIGITAL CAMERA DSC03882 (2)
 _ _
 IMAG0360 (1)  IMAG1490 (1)
 _  _
 DSC01678 (3)  DSC01677
 _  _
 DSC01705 (1)  DSC00033
 _  _
 làm việc (2)  (6)
 _  _
 DSC00050  DSC00048 (2)
 _  _
 DSC00006 (3)  DSC00014 (4)
 _  _
 DSC00038  DSC00036 (4)
 _  _
 DSC01678 (3)  DSC03882 (2)
 _  _
 DSC08150 (2)  DSC08152 (1)
 _  _
 DSC08060 (1)  DSC07992 (1)
 _  _
 (1) (1)  (10) (1)