An toàn thực phẩm

Liu Shuixi mô hình dễ bị ô nhiễm của môi trường bên ngoài,

Chẳng hạn như bụi, ô nhiễm không khí và nguồn ô nhiễm khác …… và môi trường ăn uống vẫn tương đối nghèo,

Tương đối nói, ăn ít thoải mái.

2016DM-TW (40)

 

 2016DM-TW (37)  Đóng gói phòng
 Diamonds-11  Câu lạc bộ-13