Nhượng quyền thương mại

 

đầy thịt bò

đầy thịt bò

nước sốt thịt bò đóng gói chân không

nước sốt thịt bò đóng gói chân không

Thịt bò đóng gói đúng

Thịt bò đóng gói đúng

Thịt bò đóng gói đúng

Thịt bò đóng gói đúng

Thịt bò đóng gói đúng

Thịt bò đóng gói đúng

sốt điền

sốt điền

sốt điền

sốt điền

nước sốt đóng gói chân không

nước sốt đóng gói chân không