Sử dụng phần chứng minh

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

ĐỐI VỚI YÊU CẦU AN TOÀN THỰC PHẨM BÌNH MINH 100 ĐIỂM, 100 ĐIỂM, TẤT NHIÊN, YÊU CẦU MÁY CÒN DUY TRÌ


BUCKET BẰNG CHỨNG TÀI LIỆU
316

Làm sạch bàn chải bằng chứng tài liệu
001

Đơn vị chứng tài liệu

20.160.509-27