Qua nhiều năm, các đơn vị lịch sử tiến hóa bình minh

晨光歷年機組進化史