thực phẩm bảo quản lạnh đông lạnh

k7923121

ĐIỀU GÌ LÀ ĐÔNG LẠNH


DƯỚI ĐÂY KHOẢNG -18 ℃ CHO PHÉP CÁC THÀNH PHẦN ĐỂ DUY TRÌ TUỔI THỌ CỦA THÁNG HOẶC NHIỀU NĂM,

NÓ LÀM CHO HẦU HẾT CÁC THÀNH PHẦN ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG MỘT TRẠNG THÁI ĐÔNG LẠNH Ở NHIỆT ĐỘ ĐÓNG BĂNG ĐỂ NGĂN CHẶN THAM NHŨNG THỰC PHẨM

ĐỐI VỚI VI KHUẨN HẠN CHẾ, SAU ĐÓ DƯỚI MỘT MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ THẤP NHƯ VẬY SẼ NGỪNG PHÁT TRIỂN .