chia sẻ hình ảnh

chia sẻ hình ảnh
20.160.509-1 20.160.509-2
Sự khác biệt nhiệt độ trung bình giữa các quạt làm mát là không quá 30 độ quạt làm mát không đồng đều
20.160.509-3 20.160.509-4
quạt làm mát không đồng đều quạt làm mát không đồng đều
20.160.509-5 20.160.509-6
Cooler với quạt làm mát so sánh kết tủa màu Cooler với quạt làm mát so sánh kết tủa màu
20.160.509-7 20.160.509-8
Cooler với quạt làm mát so sánh kết tủa màu chất rắn trung bình làm mát lạnh
20.160.509-9 20.160.509-10
Chất rắn mát để nguội trước khi Sau khi làm mát chất rắn mát