18 độ đóng gói nhiệt độ thấp

hình ảnh

NHIỆT ĐỘ ĐIỀU KHIỂN


DDC

( Thời gian làm mát là ngắn, và làm lạnh đến 18 độ )

 nhiều

 

( Thời gian làm mát dài, nhiệt độ và độ cao )

NẾU CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM GIẢM THỜI GIAN LÀM MÁT , NHƯNG CŨNG LÀ NHIỆT ĐỘ LÀM LẠNH DƯỚI 18 ĐỘ

TỪ HAI ĐIỀU KHIỂN ĐỒ THỊ, NÓ CÓ THỂ CÓ SỰ KHÁC BIỆT RẤT ĐÁNG KỂ VỀ SỐ LƯỢNG CÁC VI KHUẨN TÌM THẤY