Bánh
20.160.509-11 20.160.509-12
Bowl Bánh lưu giữ di chuyển khung Bánh hình cái bát cách
20.160.509-13 20.160.509-14
Cheng khay vào các thiết bị làm mát Chất rắn thiết bị làm mát
20.160.509-15 20.160.509-16
Người lưu giữ giá không gian nhiệt độ đầu vào xả mát nhiệt độ không khí làm mát
20.160.509-17 20.160.509-18
chênh lệch nhiệt độ làm mát thông thường giữa nhiệt độ không đồng đều hơn 20 độ chênh lệch nhiệt độ làm mát thông thường giữa nhiệt độ không đồng đều hơn 20 độ
20.160.509-19 20.160.509-20
Sử dụng các chất rắn mát hiệu quả làm mát làm giảm nhiệt độ trên 10 độ Sử dụng các chất rắn mát hiệu quả làm mát làm giảm nhiệt độ trên 10 độ