NE-16 có nhiệt độ cao mát nhanh chóng

NE-16 có nhiệt độ cao mát nhanh chóng

DIY

TỰ THAY THẾ

 ĐIỀU KHIỂN BÀN XOAY VÀ ĐỘNG CƠ HƯỚNG DẪN GỠ BỎ

 

ĐIỀU KHIỂN BÀN XOAY VÀ GẮN ĐỘNG CƠ

 NE-16, NE-30 TỰ ĐỘNG

XUỐNG CÀI ĐẶT VÀ GỠ BỎ CÁC HƯỚNG DẪN ĐIỀU KHIỂN

   

Tự làm (2)

LẮP RÁP DIY

NE-16 LẮP RÁP DIY